Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Załącznik dot. przetwarzania danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze szkoły i świetlicy szkolnej.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka ul. Borowa 123 43-100 Tychy.

Cel przetwarzania: daneprzetwarzane będą w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka z placówki.

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do właściwej identyfikacji osoby upoważnionej  do odbioru dziecka.

Odbiorcy danych:  podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa

Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres uczęszczania dziecka do placówki.

Mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisów prawa

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  w przypadku gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu  ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one profilowaniu i nie będą przekazywane poza granice EOG lub do organizacji międzynarodowych.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

jest możliwy pod adresem e-mail: iod.sp10@oswiata.tychy.pl

 

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

 

 

 • Odwiedziło nas: 883583
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 277 dni

Poniedziałek, 2021-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
 • Tychy
 • 11.4°C
 • zachmurzenie duże
 • Wiatr: 3.36m/s N
 • Ciśnienie: 1019 hPa
 • Wilgotność: 72%
 • Wschód słońca: 06:27
 • Zachód słońca: 18:47
 • Źródło: OpenWeatherMap