Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach..

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Część treści opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewniania dostępności,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie finansowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Wolnik.
 • E-mail: a.wolnik@oswiata.tychy.pl
 • Telefon: 32 218 36 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres placówki: ul. Borowa 123, 43-100 Tychy

Placówka dysponuje jednym budynkiem z trzema wejściami, z czego dwa z nich posiadają podjazd i umożliwiają przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością.
Wejścia są dostępne w godzinach pracy placówki i nie stwarzają barier architektonicznych.
Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
W budynku brak jest istotnych barier architektonicznych.
W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
Placówka nie dysponuje windami.
W sytuacji zgłoszenia potrzeby, możliwa jest pomoc pracowników przy wejściu do budynku.
W budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.
Dopuszcza się dostęp do placówki z psem asystującym.
Placówka nie posiada możliwości wsparcia osobą posługująca się językiem migowym lub językiem Braille’a.
Placówka dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną.

 • Odwiedziło nas: 883681
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 277 dni

Poniedziałek, 2021-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
 • Tychy
 • 11.6°C
 • zachmurzenie duże
 • Wiatr: 3.21m/s N
 • Ciśnienie: 1019 hPa
 • Wilgotność: 72%
 • Wschód słońca: 06:27
 • Zachód słońca: 18:47
 • Źródło: OpenWeatherMap