Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Punktowa ocena zachowania

§ 40.

Zasady ustalania ocen zachowania uczniów

 

 1. W szkole obowiązuje punktowy  system oceniania zachowania uczniów.
 2. Postawa ucznia, jego postępowanie podlegające ocenie punktowej oraz ustalone dla nich liczby punktów określają tabele nr 1 i 2. Kryteria punktowe obowiązujące przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia określa tabela nr 3.

 

Tabela 1.

Lp.

Zachowania pozytywne ucznia

Liczba punktów

Przyznający punkty

P1.

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych

5

opiekun konkursu lub nauczyciel przedmiotu

P2.

Udział w konkursie przedmiotowym, interdyscyplinarnym/zawodach sportowych,
oraz innych formach współzawodnictwa organizowanych na szczeblu szkolnym

5

opiekun/organizator konkursu  lub nauczyciel przedmiotu lub wychowawca

P3.

Udział w konkursie przedmiotowym, interdyscyplinarnym/zawodach sportowych
na szczeblu – rejonowym, wojewódzkim
lub ogólnopolskim

10

opiekun konkursu  lub nauczyciel przedmiotu lub wychowawca

P4.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole

10

(raz w półroczu)

nauczyciel odpowiedzialny za daną działalność

P5.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie np. przewodniczący klasowy, skarbnik, itp.

5

(raz w półroczu)

wychowawca

P6.

Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, itp.

2-5

(za każdą pracę)

każdy nauczyciel

P7.

Pomoc w przygotowaniu imprezy/uroczystości szkolnej (w zależności od zaangażowania}

2-5

(za każdą imprezę /uroczystość)

organizator imprezy
lub wychowawca

P8.

Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, imprez klasowych, itp.

2-5

(za każdą pracę)

każdy nauczyciel

P9.

Działalność na rzecz środowiska/inne akcje

2-5

(za każdą akcję)

każdy nauczyciel

P10.

Zbiórka surowców wtórnych (nakrętki – objętość piłki do siatkówki, baterie – 1kg)

2

(do 3 razy

w półroczu )

wychowawca

P11.

Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego

2

(za każdy dyżur)

każdy nauczyciel

P12.

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub pozaszkolnych rozwijających zainteresowania (w przypadku zajęć pozaszkolnych uczestnictwo potwierdzone przez organizatora zajęć)

10

(za każde zajęcia raz w półroczu)

prowadzący zajęcia
lub wychowawca

P13.

Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery, właściwe zachowanie w stosunku do dorosłych
i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku

10

(raz w półroczu)

wychowawca

P14.

Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych przedmiotach

5

(raz w półroczu)

każdy nauczyciel

P15.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

i prawidłowe reagowanie na zagrożenia

5

każdy nauczyciel

P16.

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły
na zewnątrz

(za każdą uroczystość)

opiekun

P17.

Premia za całkowity brak ujemnych punktów

10

(raz w półroczu)

wychowawca

P18.

Wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia podczas lekcji

2

każdy nauczyciel

P19.

Pomaganie innym/ pomoc koleżeńska

2

każdy nauczyciel

P20.

Wolontariat/ systematyczna praca na rzecz innych

10-20

wychowawca

P21.

Inne zachowania pozytywne

1-5

każdy nauczyciel

(obowiązkowy komentarz)

 

Tabela 2.

Lp.

Niepożądane zachowania ucznia

Punkty

Przyznający punkty

N1.

Spóźnienia na lekcje z własnej winy

-2

(za każdym razem)

każdy nauczyciel

N2.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji

-5 do -40

(-5 za każdą godzinę lekcyjną)

wychowawca

N3.

Brak zmiany obuwia

-2

(za każdym razem )

każdy nauczyciel

N4.

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej)

-5

każdy nauczyciel

N5.

Niewykonanie polecenia nauczyciela

-2 do -5

każdy nauczyciel

N6.

Celowe niszczenie mienia szkolnego lub własności innych osób

-2 do  -10

 

każdy nauczyciel

N7.

Wyjście bez zezwolenia ze szkoły w trakcie przerwy lub lekcji przed zakończeniem planowych zajęć

-10

(za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

N8.

Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych niż praca domowa)

-1 do -5

każdy nauczyciel

N9.

Niewłaściwe zachowanie wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

-5

każdy nauczyciel

N10.

Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne gesty)

-5 do -10

( za każde przewinienie)

każdy nauczyciel

N11.

Udział w bójce

-15

każdy nauczyciel

N12.

Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana, przemoc, zastraszanie

-10 do -20

wychowawca

N13.

Kradzież

-15

wychowawca

N14.

Używanie wulgarnego słownictwa

-5

(za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

N15.

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych

-10

(za całą wycieczkę)

opiekun

N16.

Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu

-15

każdy nauczyciel

N17.

Zaśmiecanie otoczenia

(dotyczy jednego zdarzenia)

-2

każdy nauczyciel

N18.

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie, itp.

-2

każdy nauczyciel

N19.

Posiadanie i  stosowanie używek: papierosy, elektroniczne papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki

-20

wychowawca

N20.

Wyłudzanie pieniędzy

-15

wychowawca

N21.

Oszukiwanie

-15

każdy nauczyciel

N22.

Niezgodne ze statutem używanie telefonów komórkowych

-5

(za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

N23.

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeńz udziałem innych osób

-10

każdy nauczyciel

N24.

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób.

-20

wychowawca

N25.

 

Niestosowny strój lub brak stroju galowego, makijaż, malowanie paznokci, farbowanie włosów, percing itp.

 

-5

każdy nauczyciel

N26.

Potwierdzone naganne zachowania poza szkołą

-2 do -20

 

każdy nauczyciel

N27.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach
i imprezach szkolnych

-2

każdy nauczyciel

N28.

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji

-10

wychowawca

N29.

Niewłaściwe zachowanie na lekcji

-2

każdy nauczyciel

N30.

Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

-2

każdy nauczyciel

N31.

Inne zachowania negatywne

-1 do -5

 

każdy nauczyciel

(obowiązkowy komentarz)

 

Tabela 3.

Zachowanie

Punkty

wzorowe

200 i więcej

bardzo dobre

151-199

dobre

100-150

poprawne

51- 99

nieodpowiednie

21-50

naganne

20 i mniej

 

3.Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów może powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania.

4.Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym.

5.Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec okresu sumę punktów.

6.Wychowawca ma prawo podwyższyć ocenę o jeden stopień na podstawie informacji
o uczniu zamieszczonej w zgromadzonej dokumentacji specjalistycznej (opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie).

6a. Wychowawca może obniżyć ocenę zachowania o jeden stopień za stwierdzone akty nienawiści , agresji skierowane pod adresem innych osób.

7.Za dane zachowanie pozytywne lub negatywne punkty przyznaje się jednorazowo.

8.Skutki kar porządkowych:

1)  uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra;

2)  uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

9. Uczeń, który uzyskał w ciągu okresu 40 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż dobra.

 

 

 

 • Odwiedziło nas: 883684
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 277 dni

Poniedziałek, 2021-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
 • Tychy
 • 11.6°C
 • zachmurzenie duże
 • Wiatr: 3.21m/s N
 • Ciśnienie: 1019 hPa
 • Wilgotność: 72%
 • Wschód słońca: 06:27
 • Zachód słońca: 18:47
 • Źródło: OpenWeatherMap