Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rodzice / Regulaminy

Regulaminy

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

działającego w Szkole Podstawowej nr 10 w Tychach 

 

 1. 1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1   Klub powołuje się dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. 

1.2   Działalność w Klubie rozwija wśród uczniów postawy wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

1.3   Działalność w Klubie promuje wśród młodzieży ideę wolontariatu.

1.4   Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

 1. 2.      PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

2.1   Członkiem Klubu mogą być osoby, które przestrzegają jego zasady:

- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,

- zaangażowanie na rzecz potrzebujących pomocy,

-troska o los słabszych.

2.2 Członkowie Klubu podejmują wszystkie działania w wymiarze nieutrudniającym nauki.

2.3 Podstawą relacji między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń, pomoc i życzliwość.

2.4 Członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w Klubie w danym roku szkolnym.

2.5. Członek Klubu może być zawieszony w działaniach, jeśli jego postawa jest niezgodna z postawą wymaganą od wolontariusza.

 


 

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W TYCHACH

 Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w  rozporzadzeniu ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U.-z-2013-r.-poz.-512) , w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, Nr 30, poz. 151) i w Prawie o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r.

 

 

Warunki ubiegania się o kartę rowerową:

 

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat
 2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia  (ZAŁ. NR 1) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się   o uzyskanie karty rowerowej. 

4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie. 

5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej. 

6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. 

7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić  20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 30 - 40 minut. 

8. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń  może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. 

9. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu  w następnym roku szkolnym. 

10. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze. 

11. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem: 

         - pozycji kierującego na pojeździe. 

- upewnienia się o możliwości jazdy. 

- upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy. 

- przejazdu "ósemki" bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami. 

- przejazdu slalomu 

- hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu. 

12. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. 

13. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny.

  

Procedura uzyskania karty rowerowej 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: 

 1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia.
 2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna. 

 4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy. 

 5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie egzaminu  z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. 

 6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń. 

 7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego. 

 8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym. 

 9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.

ZAŁ. NR 1 

ARKUSZ ZALICZEŃ 

 


 

Regulamin wypożyczania  podręczników szkolnych   

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 

im. Gustawa Morcinka w Tychach

 

1.     Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

2.     Ilekroć mowa o:

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej,

2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub  elektroniczną,

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.      

3.    Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są    uczniom  nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz. 1283)

5.    Biblioteka nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową,

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów  edukacyjnych, mających   postać elektroniczną,

3) przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

6. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych.

7Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych  podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)      korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych,  uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem,

2)      do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.

3)       zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek  notatek, rysunków, zaznaczeń,

4)      wypożyczone podręczniki  mogą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki,

5)      materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami,

6)      w przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.

7)      uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub  zniszczenia  wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych

i szkoła może żądać od rodziców ucznia  zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez  właściwego ministra ds. oświaty i wychowania.

8Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników  do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.

    Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne staja się własnością organu prowadzącego.

 

Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 1/2015/2016 

z dnia 1 września 2015 r.

    


 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z SZAFEK SZATNIOWYCH

 1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach.
 2. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo.
 3. Każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na indywidualny, pasujący tylko do danej szafki klucz o określonym numerze.
 4. Fakt zgubienia klucza uczeń zgłasza do wychowawcy lub Pani woźnej.
 5. Rodzice ucznia, który zgubił klucz pobierają klucz zapasowy od pani woźnej i dorabiają na własny koszt. Jeżeli uczeń zgubi klucz zapasowy rodzice kupują nowy zamek.
 6. Uczniom nie wolno malować i pisać po szafkach oraz naklejać na nie obrazków. Nie powinni przechowywać w szafkach: przedmiotów szklanych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem oraz pozostawiać na następny dzień niezjedzonych kanapek i innej żywności, brudnej odzieży (np. strojów sportowych).
 7. W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia.
 8. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. Uczniowie przebywają tam tylko w celu skorzystania z szafki.
 9. W czasie pobytu nie wolno: biegać, krzyczeć, gasić światła, zamykać drzwi.
 10. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek w szafkach oraz wokół nich(obuwie należy przechowywać w reklamówkach).
 11. Wychowawca klasy będzie dokonywał okresowego sprawdzenia stanu oraz zawartości szafek w obecności uczniów – 1 raz na miesiąc.
 12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szafkach przedmioty oraz inne wartościowe rzeczy.
 13. Uczniom nie wolno próbować otwierania szafek innych uczniów. Czyn ten jest równoznaczny z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu.
 14. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałe w szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy, pani woźnej.
 15. Niepodporządkowanie się podanym punktom regulaminu grozi obniżeniem stopnia zachowania i notatką do rodziców.
 16. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest, przed oddaniem klucza wychowawcy, do opróżnienia szafki i usunięcia wszelkich śladów jej użytkowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.
 2. Uczeń własnoręcznym podpisem przyjmuje do wiadomości i stosowania niniejszy regulamin.
 3. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły.
 4. Regulamin pozytywnie zaopiniowała Rada Rodziców i wchodzi w życie z dniem podpisania i przyjęcia go przez Radę Pedagogiczną.

 

 


  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ATRAKCJI SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W TYCHACH

1. Plac atrakcji sportowych, zwany dalej Placem, to ogólnodostępny teren służący aktywności fizycznej, zabawie i rekreacji.
2. Z urządzeń znajdujących się na Placu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając niniejszego Regulaminu,   instrukcji lub umieszczonego oznakowania.
3. Za bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, korzystających z Placu w ramach czasu objętego planem lekcji, odpowiadają nauczyciele, przed lub po lekcjach - rodzice/opiekunowie prawni.
4. Osoby niepełnoletnie, niebędące uczniami Szkoły Podstawowej nr 10, mogą korzystać z urządzeń znajdujących się na placu tylko za zgodą i na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. 
5. Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z urządzeń wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.
6. Osoby pełnoletnie korzystają z urządzeń na własną odpowiedzialność.
7. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
8. W godz. od 8.00 do 16.00 pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10, przebywający na placu w ramach zajęć organizowanych przez szkołę. 
9. Na terenie Placu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, a także przebywania osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy.
10. Na terenie Placu zabrania się w szczególności:
a) niszczenia urządzeń,
b) zaśmiecania terenu,
c) jazdy na rowerze,
d) gry w piłkę w sposób zorganizowany,
e) wprowadzania psów i kotów,
f) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie Placu,
g) korzystania z uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń.
11. Wszelkie nieprawidłowości, w szczególności uszkodzenia urządzeń, należy zgłaszać Administratorowi Placu, czyli dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 10 lub innemu pracownikowi Szkoły.
12. Po godzinie 22.00 obowiązuje cisza nocna.

                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Tychach

 


 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. GUSTAWA MORCINKA

 W TYCHACH

  

 1. I.              UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM.
 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który ma co najmniej dobre zachowanie i uzyskał wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, np. uczeń za wysoką średnią ocen w pierwszym semestrze może otrzymać stypendium w drugim semestrze.
 2.  Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 3. W zawodach sportowych uczeń musi reprezentować szkołę, do której uczęszcza.
 4. Stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 1. II.            ODPOWIEDZIALNI ZA USTALENIE PRAWA DO STYPENDIUM.
 1. Wysokość wymaganej średniej ocen ustala komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
 2.  Wnioskodawcą stypendium motywacyjnego dla ucznia jest wychowawca klasy, który składa wniosek do komisji stypendialnej.
 3.  Zaopiniowane wnioski komisja stypendialna przekazuje dyrektorowi szkoły, który określa wysokość i przyznaje stypendium.
 1. III.           TERMIN PRZYZNANIA STYPENDIUM.
 1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest dwa razy w roku – po zakończeniu każdego okresu nauki.
 2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest raz w roku – po zakończeniu drugiego okresu nauki.

 

 

 

 

 

 • Odwiedziło nas: 883581
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 277 dni

Poniedziałek, 2021-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
 • Tychy
 • 11.2°C
 • zachmurzenie duże
 • Wiatr: 3.36m/s N
 • Ciśnienie: 1019 hPa
 • Wilgotność: 72%
 • Wschód słońca: 06:27
 • Zachód słońca: 18:47
 • Źródło: OpenWeatherMap