Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SP nr 10

      1. Integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli uczniów, rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa.

 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, z pedagogiem w celu oceny sytuacji uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
 • Organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu wychowawczego i kierowniczego, rady rodziców, samorządu uczniowskiego.
 • Opracowywanie programu działań mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkole i wyeliminowanie sytuacji trudnych.

        2. Realizacja i ewaluacja działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Programu wychowawo-profilaktycznego.

 • Diagnozowanie społeczności szkolnej (rodzice, nauczyciele, uczniowie) dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczności szkolnej. Modyfikowanie w/w programów.
 • Organizowanie spotkań, prelekcji oraz warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów, mających na celu uświadomienie współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi – współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły tj. : pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach, Komendą Miejską Policji w Tychach, Przedstawicielami Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”, Fundacją „Nadzieja”, Komendą Miejską PSP w Tychach.
 • Organizowanie szkoleń dla Rady Pedagogicznej prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin oraz w ramach WDN, w celu podniesienia wiedzy i umiejętności kadry.
 • Ocena realizowanych zadań z zakresu profilaktyki - ocena pracy w kierunku uczenia właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

       3. Programy dodatkowe realizowanie na terenie szkoły podnoszące bezpieczeństwo uczniów:

 • Zachowaj Trzeźwy Umysł – program ma celu kompleksowe wspieranie uczniów w rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dbania o własne zdrowie, higienę, sferę emocjonalną oraz relacje z innymi. Elementy programu prowadzone były także z rodzicami podczas zebrań. Były one kompatybilne z zajęciami prowadzonymi dla uczniów.
 • Szkoła Przyjazna Rodzinie – celem programu jest ścisła współpraca z rodzicami uczniów w zakresie wychowania dzieci, które będą oparte na spójnym systemie wartości tj. miłość, odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka. Celem programu było chronienie dzieci przed treściami mogącymi mieć destrukcyjny wpływ na ich osobowość.
 • Szkoła bez przemocy – celem programu było przeciwdziałanie przemocy w szkole przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy a także wykorzystywanie dostępnego wsparcia i narzędzi, które systemowo miało zwalczyć  to zjawisko.
 • 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
 • Archipelag Skarbów.

Działania prowadzone na terenie szkoły oraz realizacja wszystkich programów odbywa się z udziałem całej społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego - rodziców, uczniów, nauczycieli oraz instytucji wspierających działalność szkoły.

    Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania niebezpieczeństwu oraz wyrazem troski o rozwój i jakość edukacji i wychowania dzieci. Rodzic i nauczyciel są dla dziecka pierwszymi autorytetami – dlatego ich współpraca pozwala na wczesne reagowanie w przypadku problemów oraz wsparcia młodego człowieka w najważniejszych momentach życia.

     Wszystkie działania prowadzone na terenie szkoły mają na celu pogłębienie relacji zarówno  rodziców z dziećmi, jaki i rodziców z nauczycielami. Rodzice mają szansę zwiększyć swoje umiejętności opiekuńczo - wychowawcze. Wspólnie z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę, wypracowują rozwiązania zmierzające do poprawy komunikacji rodzice - dzieci. Rodzice nabywają umiejętności wspierania dzieci w różnych sytuacjach, mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu aktualnych problemów wychowawczych, co pozwala odpowiedzieć na potrzeby dziecka. Dowiadują się także o współczesnych zagrożeniach, jak o nich rozmawiać i jak sobie z nimi radzić.  Dzięki wszystkim działaniom, podkreślane są także wartości rodziny i jej znaczenie w życiu każdego dziecka, to zaś ma wpływ na dobre funkcjonowanie rodziny.

   4. Pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów.

 • Współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania wychowawcze szkoły i rodziny.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie propozycji poprawy bezpieczeństwa.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Policją, Strażą Pożarną, Sądem itp. w zakresie promocji zasad bezpieczeństwa.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami.

   5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych.

 • Przyjmowanie zgłoszeń, interwencji, skarg uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz osób spoza szkoły.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze w obszarze bezpieczeństwa (w zależności od potrzeb).

   6. Dodatkowe działania podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie naszej szkoły.

 • Zabezpieczenie całej sieci internetowej w szkole.
 • Monitoring umieszczony wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Rozrysowanie ciągów komunikacyjnych.
 • Oznaczenie miejsc na pozostawienie tornistrów w czasie przerw. Miejsca przypisane są do danej sali lekcyjnej.
 • Wyznaczenie miejsc na spędzanie przerw przez uczniów. Miejsca przypisane są danej sali lekcyjnej.
 • Organizowanie apeli szkolnych, porządkowych celem przekazania informacji o zasadach właściwego, bezpiecznego zachowania uczniów szkole i poza nią.
 • Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły ale także poza nią.

   7.    Dzielenie się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa.

 • Współuczestnictwo w tworzeniu programów poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole.
 • Dzielenie się wiedzą na temat mechanizmów ryzykownych zachowań z nauczycielami, rodzicami i uczniami.
 • Organizowanie we współpracy ze szkolnym pracownikiem bhp szkoleń rady pedagogicznej i pracowników w zakresie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy.
 • Przyjmowanie propozycji szkoleń rady pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa, agresji, przemocy.              

 

 

 • Odwiedziło nas: 883586
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 277 dni

Poniedziałek, 2021-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
 • Tychy
 • 11.4°C
 • zachmurzenie duże
 • Wiatr: 3.36m/s N
 • Ciśnienie: 1019 hPa
 • Wilgotność: 72%
 • Wschód słońca: 06:27
 • Zachód słońca: 18:47
 • Źródło: OpenWeatherMap