Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rodzice / RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

 

 NUMER KONTA RADY RODZICÓW (nowy numer od stycznia 2020 r.)

 Bank PKO BP S.A.:

48 1020 2528 0000 0802 0533 0990 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WPŁAT

ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 

(październik 2020 r.)

W imieniu Rady Rodziców pragniemy poinformować, że został rozstrzygnięty całoroczny konkurs wpłat składek na konto Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020 

Rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu było niemożliwe z uwagi na panującą w drugim półroczu ubiegłego roku szkolnego pandemię. 

A oto zwycięskie klasy za poprzedni rok szkolny: 

I miejsce - obecna klasa 2d (w zeszłym roku kl.1d) 

II miejsce - obecna klasa 6b (w zeszłym roku kl.5b) 

III miejsce - obecna klasa 2c (w zeszłym roku kl.1c) 

GRATULUJEMY! 

 


 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Barbara Przyborowska-Maroszek - PRZEWODNICZĄCA  

Kinga Topczyńska-Górska - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ  

Marta Przybysławska - SEKRETARZ 

Damian Wojciechowski  - SKARBNIK


 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Pierwsze dziecko - 70 zł

Drugie  dziecko – 40 zł

Trzecie i kolejne dziecko - zwolnione

 


 

 REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka  w Tychach

 

 I.              PODSTAWA PRAWNA  

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: 

1)    art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U.2019.1148 z późn.zm.); 

2)    niniejszego Regulaminu. 

 II.            KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 

 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców i uczniów, którego celem jest zapewnienie stałej współpracy rodziców z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

a)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe, 

b)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, 

c)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 

d)    występowanie do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole, tj. Dyrektora, Rady Pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, jak i działających poza szkołą, tj. organu prowadzącego szkołę czy też organu sprawującego nadzór pedagogiczny – we wszystkich sprawach szkoły, 

e)    wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego, o którym mowa w art. 45 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, 

f)     prawo do wskazania własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, zgodnie z treścią art. 63 ust. 14 pkt 2) lit b) ustawy Prawo oświatowe, 

g)    prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inną organizację, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, 

h)    prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju, zgodnie z treścią art. 100 ustawy Prawo oświatowe, 

i)      prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenu wokół szkoły w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring), zgodnie z treścią art. 108a ustawy Prawo oświatowe, 

j)      prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny, zgodnie z treścią art. 6a ustawy Karta Nauczyciela, 

k)    prawo dorformułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie z art. 9c ust. 6 i 7 ustawy Karta Nauczyciela.     

 III.           SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW ORAZ SPOSÓB POWOŁANIA 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w głosowaniu tajnym przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, a wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Rada Rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym wybiera, ze swojego grona, w głosowaniu tajnym Prezydium Rady Rodziców.
 3. Prezydium Rady Rodziców składa się od 4 do 8 osób, w tym w szczególności: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz. 

 IV.          ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW 

 1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały.
 2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ jej członków, w głosowaniu jawnym albo tajnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku, gdy z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 1/10 jej członków.
 3. Przewodniczący Rady Rodziców: 

a)    reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz oraz w kontaktach z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną, 

b)    zwołuje zebrania Rady Rodziców, przygotowuje porządek obrad zebrań oraz prowadzi te zebrania, 

c)    opracowuje plan działania Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, 

d)    kieruje wewnętrzną pracą Prezydium Rady Rodziców, w tym w szczególności określa poszczególnym ich członkom rodzaj i zakres powierzonych im obowiązków, 

e)    kieruje całokształtem pracy Rady Rodziców, 

f)     sprawuje bezpośredni nadzór nad środkami finansowymi zgormadzonymi w ramach działalności Rady Rodziców, w tym w szczególności nad sposobem ich gromadzenia, przechowywania  i  wydatkowania.  

 1. Prezydium Rady Rodziców: 

a)    kieruje całokształtem pracy Rady Rodziców w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Rodziców, 

b)    zatwierdza projekt planu działania Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, opracowywany przez Przewodniczącego Rady Rodziców. 

 1. Prezydium podejmuje decyzje w formie uchwały.
 2. Uchwały Prezydium Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok, przy czym ustępująca Rada Rodziców działa aż do momentu wybrania nowej Rady Rodziców.
 4. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na półrocze. Zebrania Rady Rodziców zwoływane są przez Prezydium Rady Rodziców w własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora.
 5. Członek Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na niego obowiązków może być przed upływem kadencji odwołany przez Radę Rodziców. W miejsce odwołanego członka, rodzice na zebraniu wybierają nowego członka.
 6.  W przypadku podjęcia przez Radę Rodziców decyzji sprzecznej z prawem lub interesami szkoły, Dyrektor może zawiesić wykonanie tej decyzji i w terminie czternastu dni powinien uzgodnić z Radą Rodziców dalsze postępowanie w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku nie rozwiązania sporu, Dyrektor przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkołę.  

 V.            FINANSE RADY RODZICÓW 

 1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe. Środki finansowe mogą być gromadzone w oparciu o dobrowolne składki rodziców względnie w oparciu o inne źródła, w tym w szczególności mogą pochodzić ze wszelkich inicjatyw podejmowanych przez rodziców wokół szkoły (np. kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytworzonych przez rodziców i uczniów), jak również pochodzić z darowizn dla szkoły z przeznaczeniem na fundusz Rady Rodziców.
 2. Wysokość dobrowolnych składek na fundusz Rady Rodziców ustala się na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Składki na fundusz Rady Rodziców są składkami dobrowolnymi. Dobrowolność dotyczy również terminu i sposobu płacenia składek (jednorazowo czy ratalnie).
 4. Środki finansowe Rady Rodziców mogą być gromadzone albo na subkoncie na koncie szkoły albo na odrębnym rachunku bankowych Rady Rodziców.
 5. Wszelkie decyzje w sprawach majątkowych podejmuje Przewodniczący samodzielnie.
 6. Zgromadzone środki finansowe Rada Rodziców może wydatkować, według uznania, na wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo wychowawczej, zajmującej się kształceniem i wychowaniem, w tym  w szczególności na: 

a)    dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów ubogich, 

b)    dofinansowanie nagród dla uczniów, 

c)    dofinansowanie imprez szkolnych, 

d)    dofinansowanie ponadstandardowego wyposażenia szkoły względnie ponadstandardowych środków dydaktycznych, 

e)    inne związane ze wspieraniem działalności statutowej.

  

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2019 roku.

 

 • Odwiedziło nas: 883537
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 277 dni

Poniedziałek, 2021-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
 • Tychy
 • 11.2°C
 • zachmurzenie duże
 • Wiatr: 3.1m/s NNW
 • Ciśnienie: 1019 hPa
 • Wilgotność: 71%
 • Wschód słońca: 06:27
 • Zachód słońca: 18:47
 • Źródło: OpenWeatherMap